MAYAK TOUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu hizmet satış sözleşmesi, Tandem Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bu sözleşmede bundan sonra Mayak Tour olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Tüketici olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Mayak Tour ile Tüketici  arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Mayak Tour’un Tüketici  ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Tüketici  ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Mayak Tour tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergahları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dahil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Tüketici  işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Mayak Tour ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Tüketici  ' nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

1.5 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk bagaj sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür.

1.6 Ulaşım hizmeti sağlayıcıların ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok toplam rezervasyon tutarının ulaşım bedeli kadar sorumludur. Ayrıca konaklama hizmeti esnasında veya çıkış günü yaşanan bagaj veya eşya kayıp veya hasarlarında tüketicinin kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi gerekmektedir, ayrıca bu tür kayıp veya hasarlarda acente herhangi ödeme yapma sorumluluğu taşımamaktadır.

1.7 Satın alınan hizmetlere- konaklama tutarlarına VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

1.8 Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici ‘ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici ‘ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ayrıca Tüketicinin başka bir seyahatinden Acentenin teklif edeceği oran/tutar ile ilave indirimler verilerek te telafi edilebilir. Ek, ikame hizmetlerin veya ilave indirimlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

1.9 Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

1.10 Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak kabul edilir.

1.11 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

1.12 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente tarafından tüketicinin  faks, mail v.b iletişim adreslerine gönderilen sözleşme, voucher ve makbuz tüketici tarafından imzalanarak tekrar acenteye gönderileceketir. 24 saat içerisinde gönderilmemesi durumunda iş bu sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. İptal sigortasının geçerli olabilmesi için işbu sözleşmenin tüketici tarafından mutlaka  imzalanıp acentaya gönderilmesi gerekmektedir.

1.13 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

1.14 Tüketici isterse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan önce; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir

1.15 Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Mayak Tour tarafından Tüketiciye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Tüketici tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve Mayak Tour yetkilisinin onaylamasıyla ile geçerlik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Tüketici, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Tüketici 'dir, Mayak Tour hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 Kayıt esnasında rezervasyon bedelinin en az %50 (yüzde elli)’si, kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 10 (on) gün önce Acente ’ye ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon (lar) iptal edilerek, toplam rezervasyon bedelinin %35 (yüzde otuz beş)’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

2.4 İndirimli hizmet satın alan (rezervasyon yaptıran) tüketici, toplam tutarın tamamını kayıt esnasında ödemekle yükümlüdür.

2.5 Erken rezervasyon ve kampanyalı rezervasyonlarda bakiyenin tamamı, rezervasyon tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 2.3 maddesi ile aynıdır.

2.6 Tüketiciye yapılacak geri ödeme iadesi Mayak Tour yapılan döviz cinsinden yapılır. Yapılacak geri ödeme minimum 7 (Yedi) iş günü içerisinde yapılmaktadır.

2.7 Zamanında yapılamayan ödemelerden , zamanında ve eksiksiz ulaştırılamayan belgelerden doğabilecek tüm sorumluluklar Tüketiciye ait olup Mayak Tour sorumlu tutulamaz. Bundan doğacak tüm maddi zararlar Tüketiciye aittir.

2.8  Tüketici Mayak Tour sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ve kabul eder. Mayak Tour tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Tüketici' nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Tüketici' nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Tüketici sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz

2.9  Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.10 Tüketici' nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Tüketici' ye aittir. Mayak Tour hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.11 Mayak Tour, Tüketici için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Tüketici, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Mayak Tour’un yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3 - İptal - Devir

3.1 Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması, otelin short a düşmesi veya belirli sebeplerle otelin  rezervasyon kabul etmemesi ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, iktisadi ve idari krizler, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

3.2 

 

3.3 Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 (Yedi) gün öncesine kadar rezervasyonunu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce acenteye sunmakla yükümlüdür.

3.4 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete-konaklamaya iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 (Yirmi Dört) saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.5 Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıtlarını aldığı rezervasyonları hizmetin başlamasından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet-konaklama sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

3.6 Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

3.7 Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

3.8 Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3.9 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden her hangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Mayak Tour kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Mayak Tour sorumlu olamayacağı gibi, Mayak Tour bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Mayak Tour ' a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Mayak Tour bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.10 Mayak Tour ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Mayak Tour sorumlu tutulamaz ve Mayak Tour' a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek her hangi bir değişiklik, rötar  veya iptalden Mayak Tour sorumlu tutulamaz. Tüketici, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

4. Mayak Tour ve Tüketici' nin Kusurları

4.1 Mayak Tour, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Mayak Tour kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü Tüketiciye iade etmeyi taahhüt eder.

4.2 Tüketici, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti Mayak Tour tarafından Tüketiciye iade edilir. Ancak, Tüketici şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

4.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Mayak Tour zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Tüketici sorumludur, Mayak Tour sorumlu tutulamaz. Bu durumda Mayak Tour, işbu sözleşmeyi ve Tüketici ' nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

4.4 Tüketici, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Tüketici, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Mayak Tour sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.5 Tüketicinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı Mayak Tour sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

4.6 Tüketici kendi sağlık problemlerinden dolayı Mayak Tour sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondisyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

4.7 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Tüketici'den gelen maddi hasar ve zararlardan Tüketici sorumludur, Mayak Tour hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

4.8 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından Tüketici sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından Tüketici sorumludur.

4.9 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Tüketici ' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

4.10 Tüketici tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Mayak Tour  sorumlu tutamaz.

4.11  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan yada bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Tüketici sorumludur.

4.12 Tüketici, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekanların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Tüketici, Mayak Tour ve diğer Tüketici 'lere karşı sorumludur.

5. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme 7 Sayfa 5.Madde 48.Bentten oluşmaktadır. Her sayfası paraflanıp karşılıklı imza altına alınacaktır. Tüketiciye mail , faks , kargo vb. yollar ile gönderilmesinden Mayak Tour sorumlu olup 24 saat içerisinde imzalanıp Mayak Tour tarafına gönderilmeyen sözleşme her maddesi ve bentti Tüketici tarafından kabul edilmiş sayılır.

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Mayak Tour kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

 

 

AD SOYAD :

İMZA :